Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Efterlevandepension är en del av det allmänna pensionssystemet. Du som är efterlevande kan få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Den ska täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med.

Inom den allmänna pensionen finns det tre olika ekonomiska ersättningar som gemensamt kallas för efterlevandepension:

Barnpension
Omställningspension
Änkepension

De flesta anhöriga får sin efterlevandepension per automatik ifall dödsfallet skett efter den första november 2012. Det är bara i enstaka fall som anhörig behöver ansöka om efterlevandepension.

Vem kan få efterlevandepension?

  • Ett barn kan få barnpension om en eller båda föräldrarna avlidit.

  • Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make eller maka avlidit. Som make eller maka räknas registrerad partner. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni förut varit gifta eller registrerad partner med varandra.

  • Du som är kvinna och född 1944 eller tidigare och som var gift med din make den 31 december 1989 kan få änkepension om han avlidit.

  • Du som är kvinna och född 1945 eller senare och som var gift med din make den 31 december 1989 och hela tiden fram till dödsfallet kan få en viss del av änkepensionen. Är du yngre än 65 år får du i första hand omställningspension.

I vissa fall kan du också få livränta

Om du får efterlevandepension och dödsfallet orsakades av en arbetsskada eller en olycka på väg till eller från arbetet så kan du även få livränta.

Vi betalar i dessa fall också ut begravningshjälp. Den betalas ut till dödsboet.

Du behöver ansöka om en person är försvunnen eller antas vara död

Som efterlevande kan du få efterlevandepension efter någon som är
försvunnen om det antas att personen är död. Då måste du intyga att du
inte vet om den försvunna personen lever och du måste själv ansöka om
efterlevandepension.

Efterlevandepension räknas om årligen

Din efterlevandepension räknas om vid varje årsskifte.

Barnpension, omställningspension och änkepension räknas om med ett följsamhetsindex och följer löneutvecklingen i samhället.

Garantipension och efterlevandestöd till barn räknas om med prisbasbeloppet och följer prisutvecklingen i samhället.


Andra efterlevandeskydd inom pensionen

Många har förutom den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten även andra intjänade pensioner.  Det kan ibland finnas efterlevandeskydd även i dessa.

Avtals- eller tjänstepension

Om den avlidna hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare kan du som efterlevande ha rätt till pension via hans eller hennes arbetsgivare. Kontakta arbetsgivaren för mer information.

Privat pensionsförsäkring

Om man har en privat pensionsförsäkring ingår i många fall också ett efterlevandeskydd. Då kan du som efterlevande få ersättning från den avlidnas pensionsförsäkring.

Anmäl alltid förändringar

Du måste själv anmäla vissa förändringar till oss som kan påverka din pension för att inte bli återbetalningsskyldig.

Anmäl förändringar

Om din partner går bort eller barn förlorar föräldrar

Den som är under 65 år när partner avlider kan ha rätt till ett tillfälligt stöd, samma sak för barn som förlorar en eller båda föräldrarna.

Yngre efterlevande

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem