Korta pensionsfakta

Sammanställd pensionsfakta utifrån de vanligaste frågorna om pension med fördjupad information till fakta, statistik eller pressmaterial.

Faktaruta

Uppgift Värde Senast uppdaterad Nästa uppdatering
Antal pensionärer med allmän pension (samtliga, exkl. äldreförsörjning), december 2016 2,2 miljoner januari 2017 januari 2018
Antal personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige, senast intjänandeåret 2015 5,7 miljoner personer mars 2017 mars 2018
Genomsnittlig månatlig allmän pension (brutto) 2016 11 791 kronor per månad januari 2017 januari 2018
Genomsnittlig totalpension (brutto) 2015 16 737 kronor februari 2017 februari 2018
Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension i år (prognos) 2017 + 2,8 procent december 2016 december 2017
Nominell förändring av inkomst- och tilläggspension, efter skatt (prognos) 2016 260 kronor december 2016 december 2017
Beräknad utträdesåldern från arbetslivet, referensår 2015 63,8 år (viktat medelålder) maj 2016 maj 2017
Medelpensioneringsålder mät som den genomsnittliga åldern då den allmänna ålderspensionen tas ut 2015 64,6 år (viktat medelålder) maj 2016 maj 2017
Totalt antal personer som nybeviljades hel eller delvis allmän pension, under året (2013 var 136 800) 2016 100 000 personer december 2016 december 2017
Den totala pensionen som andel av slutlönen i genomsnitt (kompensationsgrad) 2016 50-55 procent maj 2016 ej bestämd
Tillgångar inkomstpensionssystemet i året 2016 9 058 miljarder kronor mars 2017 mars 2018
AP-buffertfondens tillgångar, 1-4 och 6 AP-fonder 2016 1 321 miljarder kronor mars 2017 mars 2018
Totalt antal pensionssparare inom premiepension 2016 5 792 772 sparare januari 2017 januari 2018
Marknadsvärde för fondrörelsen under året 2016 859,9 miljarder kronor januari 2017 januari 2018
Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen i året 2016 10,9 procent januari 2017 januari 2018
Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet, 31 december 2016 839 fonder januari 2017 januari 2018
Antal premiepensions nya pensionsbeslut under året 2016 114 235 beslut januari 2017 januari 2018
Antal nya sparare i premiepensionssystemet (december) 2016 198 731 personer december 2016 december 2017
Totalt antal pensionärer med garantipension (med eller utan inkomstpension) 31 december 2016 697 900 personer januari 2017 januari 2018
Antal pensionärer med bostadstillägg i december 2016 291 364 personer januari 2017 januari 2018
Kvinnors genomsnittliga månads total pension som andel av männens, december 2015 67 procent februari 2017 februari 2018
Antal utskickade orange kuvert med årsbesked, senaste utskicksår 2017 5,7 miljoner februari 2017 februari 2018


Pensionärer i Sverige och utomlands

 
Antal pensionärer med allmän pension (samtliga, exkl. äldreförsörjning), december 2016 var 2,2 miljoner, varav 2 miljoner folkbokförda i Sverige. 100 000 personer nybeviljades hel eller delvis allmän pension 2016.
Statistik allmän pension
 
1,6 miljoner pensionärer födda 1938 eller senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert. 0,6 miljoner pensionärer födda 1937 eller tidigare omfattas inte av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett enklare kuvert.
Årsbesked pensionärer 2016
 
Andel personer ej folkbokförda som får utbetalning av allmän pension beräknad av samtliga pensionstagare var 6,5 procent 2016. Utbetalningsbelopp av allmän pension för ej folkbokförda, december var 407,4 miljoner kronor 2016. Det fanns 147 447 personer bosatta utomlands med svensk pension 2016. Av dessa fick 89 procent utbetalning av allmän pension i något EU-EES land eller Schweiz 2016. Varje år i hösten skickar Pensionsmyndigheten ut begäran om levnadsintyg före utbetalningar till nästa år. 2016 skickade Pensionsmyndigheten ut 19 070 begäran om blanketter .
Årets utskick av levnadsintyg
 
 

Pensionssparare i Sverige och utomlands

 
Det senaste taxeringsåret (2015) tjänade 5,7 miljoner personer in till svensk pensionsrätt för inkomstpension.
Statistik om pensionsunderlag
 
Pensionsspararna (allmän pension) tjänade in 222 miljarder kronor i inkomst- och premiepension 2015. Se resultaträkningen i sida 12 i Orange Rapport
 
Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 26 400 i månaden 2016 . Uppgiften avser det senaste intjänandeår som är 2015. Här ser man på den senaste prognosen i pressmeddelande pension 2017 .
 
Taket för intjänande till allmänna pensionssystemet (efter PGI-avdraget) är 7,5 inkomstbasbelopp som motsvarar en månadslön på 41 359 kronor (2017).
Basbelopp
 
Det är 66 558 personer som har tjänat in till pensionsrätter och är ej folkbokförda det senaste taxeringsår (2015).
 

Allmän pension

 
Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och vissa har även garantipension.
Fakta om den allmänna pensionen
 
Allmän pension (inkomst-/tilläggspension och premiepension) var före skatt i snitt 11 791 kronor per månad i månaden 2016 och stod för 69 procent av den totala pensionen.
 
Allmän pension följer deklarerad inkomst och den senaste taxeringsår 2015 är den genomsnittliga pensionen högst i Stockholms län. Stora kommuner har generellt högre pensionsnivåer än små kommuner. På kommunnivå är Danderyd kommun som har den högsta pensionen i hela riket.
Pressmeddelande om åretsprognoser
 
Utbetalningen 2016 var 289,7 miljarder kr. till pensionärer i inkomst-/tilläggs- och premiepension, exkl. garantipension, medan utbetalning inkl. garantipension 2016 var 303,7 miljarder kronor till samtliga allmän pensions pensionärer.
 

Inkomstpension

 
Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där dagens avgiftsinkomster betalar dagens pensionsutbetalningar.
Fakta om inkomst pensionen .

Inkomstpensionen 2017 ökar med + 2,8 procentenligt prognosen. Pressmeddelande om åretsprognoser
 
Inkomstpensionssystemets sammanlagda tillgångar 2016 var 9 058 miljarder kronor, varav 1 321 miljarder kronor i AP-buffertfonden medan skulden var 8 713 miljarder kronor. Utbetalningen 2016 var 284,5 miljarder kronor till pensionärer.
 
I genomsnitt 43 200 kronor på 5,7 miljoner inkomstpensionssparares konton år 2016. Inkomstpensionens max insättning var 69 720 år 2016.
Pressmeddelande om den årliga insättningen på pensionsspararnas konton
 
Genomsnittlig årsavkastning för inkomstpensionen sedan start är 3,0 procent. Avkastningen för premiepensionen samma tid är 6,7 procent 2016.
Orange rapport
 

Tjänstepension

 
Den årliga förändringen av de flesta tjänstepensioner från arbetsgivaren följer prisbasbeloppet. I snitt betalades 4 800 kronor ut i tjänstepension per månad 2015 - högre för yngre pensionärer. År 2015 stod tjänstepensionen för 25 procent av pensionärernas utbetalningar.
SCB
 
Om inbetalningen av allmän pension och tjänstepension skulle vara lika för höga och låga inkomster skulle pensionen fördelas mer lika mellan män och kvinnor.
Pressmeddelande om jämställda pensioner
 

Privat pensionssparande och privat pension

 
24,2 procent av personer i åldern 20-64 hade avdragsgillt privat pensionssparande 2015. De sparade i snitt 1600 kronor i månaden.
Statistik om Privat sparande, SCB

2015 utbetalades i snitt per månad 3 266 kronor till 547 946 personer 65 år eller äldre som har privat pension i Sverige.
SCB
 

Total pension

 
Den totala utbetalade pensionen gick upp till 385,2 miljarder kronor år 2015. Av dessa var allmän pension 265,9 miljarder kronor (69 procent), tjänstepension 97,9 miljarder kronor (25 procent), Privat pension 21,5 miljarder kronor (6 procent).
 
År 2015 var den genomsnittliga totala pensionen (brutto) för samtliga 16 737 kronor, för kvinnor 13 703 kronor och för män 20 321 kronor. Kvinnornas total pension som andel av männens var 67 procent 2015.
SCB
 
Den totala pensionen blir 50-55 procent av slutlönen beroende på hur länge man jobbar. För att få 75 procent av slutlönen behöver man jobba två tredjedelar av den ökade livslängden jämfört med tidigare generationer. Att arbeta ett år längre kan ge 1 220 kronor extra pension i månaden.
Tumregel för pensionsberäkningar
 

Pensionsålder och utträde från arbetslivet

 
Utträdesåldern från arbetslivet 2015 beräknas till 63,8 år, en liten ökning från 2013. Utträdesåldern 2015 är den högsta som uppmätts sedan början av 1980-talet.
 
Medelpensioneringsålder, dvs. den genomsnittliga ålder då den allmänna pensionen tas ut, var 2015 64,6, vilket innebär att medelpensionerings ålder är oförändrad jämfört med det tidigare året.
Rapport om Medelpensioneringsålder och utträdesålder
 
Den vanligaste månaden för uttag av ålderspension är januari. Läs mera om utträdesålder i rapporten: Registerbaserad in- och utträdesålder på arbetsmarknaden
 
Andel kvinnor (61 år) som tog tidigt uttag var 7,3 procent, medan andel män (61 år) var 9,2.
Pressmeddelande om pensionsålder
 
I orange kuvert finns en alternativ pensionsålder som visar hur länge varje årskull måste arbeta för att pensionen ska motsvara vad man skulle fått vid 65 års ålder om medellivslängden varit oförändrad.
Pensionsålderns betydelse
 
Antal pensionärer 65 år eller äldre som jobbar och tar ut allmän pension är ca. 236 000 personer.
Fribelopp
 
Under 2016 har Pensionsmyndigheten publicerad fem rapporter om riktålder som man hittar under publikationer.
Presentation riktålderrapporter
 

Premiepension - systemet

 
Premiepensionssystemet är ett fonderat system, där fondval ger variation för de enskilda spararna. Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Födda 1938 eller senare ingår i premiepensionsstatistiken.
Fakta om premiepension
 
2016 omfattade premiepensionssystemet drygt 7,2 miljoner personer varav 1,4 miljoner pensionärer.
Sveriges officiella statistik
 
Marknadsvärdet för 839 aktiva fonder 2016 var 859,9 miljarder kronor. Tillfört kapital till fondrörelsen är 496 miljarder kronor 2015. Den genomsnittliga avkastningen under året (2016) i fondrörelsen var 10,9 procent. Premiepensionens genomsnittliga årsavkastning sedan start (IRR) är 6,7 procent 2016. Avkastning för inkomstpensionen samma tid är 3,0 procent.
Månadsstatistik 161231 .
 
Fondavgiften efter rabatt var 2016 i snitt 0,25 procent, vilket motsvarade 0,2 miljarder kronor. Utan rabatt hade avgiften varit 0,76 procent, eller totalt 6,55 miljarder kronor
Fondavgiftens betydelse .
 
2016 fick landets 7,2 miljoner pensionssparare och pensionärer tillbaka 4,2 miljarder kronor i rabatter.
Pressmeddelande om fondrabatten .
 

Premiepension - spararna

 
Med pensionssparare i premiepensionsstatistiken avses de som fått en egen eller överförd premiepensionsrätt och för närvarande inte tar ut någon del av sin premiepension.
 
Cirka 5,8 miljoner pensionssparare fick insatt i snitt drygt 6 700 kronor i sitt premiepensionskonto, totalt lika med cirka 38 miljarder kronor.
Pressmeddelande om pensionsinsättning
 
Genomsnittlig kontoinnehav för premiepensionsspararna december var 148 236 kronor och det intjänade månadsbelopp var i genomsnitt cirka 7 108 kronor år 2015.
Sveriges officiella statistik
 
Varje år får spararna tillbaka föregående års rabatter genom att fler fondandelar köps till premiepensionskontona. Fondavgiften de betalade 2015 var 0,2 miljarder kronor och administrationsavgiften för systemet var -562,2 miljoner.
Pressmeddelande om fondrabatt, avgifter och arvsvinster
 
2016 gjordes 810 335 fondbyten av 360 247 sparare motsvarande 6,5 procent av alla med premiepension.
 
Drygt 14 184 personer förde över sina premiepensionsrätter för 2015 till sin maka, make eller registrerade partner.
Pressmeddelande om överföring av premiepensionsrätt
 

Premiepension - statliga förvalet AP7 Såfa

 
2016 hade 3,6 miljoner personer (sparare och pensionärer födda 1938 eller senare) sitt premiepensionskapital i statliga förvalet AP7 Såfa, en fondportfölj med hög risk som sköts av Sjunde AP-fonden .
 
Under 2016 hade AP7 Såfa en värdeutveckling på + 15,1 procent, jämfört med 10,9 procent för den genomsnittliga avkastningen på fondtorget. Se fliken <Index, fondrörelsen> i månadsstatistiken.
Månadsstatistik om fonder
 
2016 hade en pensionssparare med egen vald portfölj i snitt 210 000 kronor i behållning medan pensionssparare i AP7 Såfa hade 96 600 kronor. Rapport om premiepensionen . Skillnaden är att en stor del av kapitalinflödet kommer från unga pensionssparare, 1 procent av de nya spararna väljer egna fonder.
 

Premiepension - förvaltningstjänster

 
Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Av totalt antal framförda klagomål till myndigheten rörde en fjärdedel förvaltningstjänster. Pensionsmyndigheten samarbetar aldrig med något förvaltningsföretag, de arbetar inte på uppdrag av oss.
Fakta om förvaltningsföretag
 
Upp till fyra gånger högre kostnader och en tredjedel lägre framtida premiepension har kunder hos förvaltningsföretag. Om kunderna placerat sin premiepension i snittfonden hade de sparat 500 miljoner varje år. I förvalet AP7 Såfa hade kunderna sparat 600 miljoner.
Rapport om förvaltningstjänster
 
Uppskattningsvis förvaltar förvaltningsföretagen cirka 87 miljarder kronor åt cirka 600 000 premiepensionssparare i 65 fonder. Förvaltningsföretagens skattad andel av såväl totala antalet sparare (18-65 år) som av totalt premiepensionskapital i fonder utgör cirka 4 procent.
 
Förvaltningstjänster har haft en årlig genomsnittlig värdeutveckling på 3,8 procent, jämfört med 6,6 procent för dem som själva valt en egen portfölj eller 5,8 procent för sparare i statliga förvalet AP7 Såfa. 2014 var den genomsnittlig värdeutveckling sedan staart 5,4 procent för förvaltningstjänster, 6,2 procent för egna portföljer och 9,3 procent för AP7 Såfa. Se tabell 4.3 i sida 35 i den senaste premiepensionsrapporten.
Rapport om premiepensionen
 

Premiepension - pensionär

 
I premiepensionsstatistiken avses med pensionär, de som för närvarande tar ut någon del av sin premiepension.
 
2016 fanns drygt 1,4 miljoner pensionärer födda efter 1938 som hade premiepension. 114 235 nya pensionärer fick beslut om premiepension 2016. Det utbetalades totalt drygt 7,5 miljarder kronor till premiepensionspensionärer 2016.
Sveriges officiella statistik . I snitt var den utbetalade premiepensionen till pensionärer cirka 474 kronor i månaden 2016.
 
Av dem som tar ut premiepension fortsätter drygt 1 miljon pensionärer (80 procent) med förvalet fondförsäkring medan drygt 260 000 pensionärer (20 procent) väljer traditionell försäkring 2016.
Sveriges officiella statistik
 

Premiepension - efterlevandeskydd

 
2015 ansökte 17 300 pensionärer om efterlevandeskydd för premiepensionen. Cirka 253 037 pensionärer, har valt efterlevandeskydd. Män utgör två tredjedelar, 66 procent, av dem som valt skyddet .
Fakta om efterlevandeskydd
 
 

Garantipension, fattigdom och ekonomisk trygghet vid ålderdom

 
Garantipensionen är en statligt finansierad del av den allmänna pensionen för pensionärer som har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Garantipensionen förändras med prisbasbeloppet varje år.
Fakta om garantipension
 
Garantipensionen betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2017 är 13,4 miljarder kronor avsatt. Se sida 6 i Regleringsbrev
 
2016 var antalet pensionärer med garantipension (med eller utan inkomstpension) 697 900 personer, av dem är 553 600 personer (cirka 80 procent) kvinnor. Motsvarande siffra 2003 var 76 procent. 144 300 män (cirka 20 procent) fick garantipension år 2016.
Sveriges officiella statistik
 
För full garantipension krävs minst 40 år i Sverige. En ogift person får 7 863 kronor i månaden i full garantipension 2016. Samma siffra för en gift person är 7 014 kronor.
Aktuella belopp 2016
 
 

Bostadstillägg för pensionärer

 
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som pensionärer 65 eller äldre kan få om de har låg pension.
Fakta om bostadstillägg .

Tumregeln är att man kan ha rätt till bostadstillägg om man har lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt i månaden (9 000 kronor om du är gift) och om man har en låg förmögenhet.
Pressmeddelande om rätt till höjt bostadstillägg
 
Bostadstillägg för pensionärer betalas inte ut från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2017 är 8,4 miljarder kronor avsatt. Se sida 7 i Regleringsbrev .
 
291 364 pensionärer har bostadstillägg, av dessa är 76 procent kvinnor.
Sveriges officiella statistik
 
2016 är 5 090 kronor per månad högsta bostadstillägg för ensamstående och genomsnittligt belopp är ca. 2 380 kronor per månad 2016.
Fakta om bostadstillägg .
 

Äldreförsörjningsstöd

 
Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för pensionärer som är 65 år eller äldre, om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Äldreförsörjningsstöd betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2017 är 946,1 miljoner kronor avsatt. Se sida 7 i Regleringsbrev .
 
Gränsen för skälig levnadsnivå 2017 är 5 499,16 kronor per månad för ensamstående och 4 494,91 kronor per månad för gift, sambo eller registrerad partner. Beloppen grundas av prisbasbeloppet. Med skälig levnadsnivå menas att ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter det att bostadskostnaden är betald och skatt för pension är avdragen. Skälig levnadsnivå .
 
Antal personer med äldreförsörjningsstöd 2016 var drygt 22 348 (1 procent av alla 65 år eller äldre). Se i kolumnen längst till höger i Sveriges officiella statistik .
 

Efterlevandepension till vuxna

 
Efterlevandepensioner betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2017 är 11,5 miljarder kronor avsatt. Se sida 7 i Regleringsbrev .
 
2016 hade drygt 3 590 personer omställningspension och garantipension till omställningspension med i snitt drygt 7 494 kronor i månaden. Knappt 265 000 personer i alla åldrar hade 2016 änkepension och garantipension till änkepension med i snitt ca. 3 467 kronor i månaden. Antalet personer 65 eller äldre var drygt 250 156.
Sveriges officiella statistik
 

Barnpension och Efterlevandestöd till barn

 
Barn under 18 år som har en avliden förälder kan få barnpension.
Fakta om Barnpension .

Barnpension och Efterlevandestöd betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2017 är 1 048 miljoner kronor avsatt. Se sida 8 i Regleringsbrev .
 
Drygt 28 815 personer hade 2016 barnpension och efterlevandestöd med i snitt 2 447 kronor i månaden.
Officiell statistik .
 

Barnårsrätt

 
Under barnets första fyra år kan en av föräldrarna få barnårsrätt enligt det beräkningssätt som blir mest fördelaktigt för föräldern.
Fakta om barnårsrätt .
 
Barnårsrätten betalas in till pensionssystemet från statsbudgeten. För 2015 är 6,9 miljarder kronor avsatt. Se sida 8 i Regleringsbrev .
 
Antal berörda familjer 2014 (fastställd) är 366 200 med snittbelopp på 17 600 kronor. Prognosen för 2015 är 366 300 familjer och snittbeloppet 34,8 miljarder kronor.
Kommenterad statistik .
 

Jämställdhet – kvinnor och pension

 
Antal kvinnor med inkomstgrundad pension lägre än 13 000 kronor (utan garantipension eller bostadstilläg) var cirka 242 180 pensionärer år 2016, medan antal kvinnor med inkomstgrundad pension högre än 15 700 kronor var 103 660 pensionärer.
 
År 2016 är drygt 33 700 pensionärer kvinnor med stor del garantipension (utan bostadstillägg), vilket är fem gånger antal män (cirka 6 300).
Så blir pensionen 2017
 
Om inbetalningen av allmän pension och tjänstepension sammanlagt skulle vara lika för höga och låga inkomster skulle pensionen fördelas mer lika mellan könen och inkomstgrupper.
Pressmeddelande om bland annat insättning av tjänstepension .
 
2016 var 79 procent (553 600 personer) av dem som får garantipension — med eller utan inkomstpension — kvinnor. 144 300 män, 21 procent, fick garantipension 2016.
Sveriges officiella statistik .
 
Senaste taxeringsår 2015 var den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor 13 703 kronor och 20 321 kronor för män. Kvinnornas totalpension som andel av männens var 67 procent 2015.
SCB
 
Ett sätt att kompensera skillnader i pension i ett gift eller registrerat par är överföring av premiepension. Under barnets första fyra år kan en av föräldrarna få barnårsrätt.
Information om barnsårsrätten
 
 

Orange kuvert

 
2017 skickade Pensionsmyndigheten 5,7 miljoner orange kuvert med årsbesked om den allmänna pensionen till alla pensionssparare som tjänat in till svensk pension och som har känd adress. Drygt 764 tusen (ATP-pensionärer) födda fram till och med 1937 som inte omfattas av dagens pensionssystem får ett enklare årsbesked.
Årsbesked till pensionärer .
 
Kostnaden är cirka 3,05 kronor per orange kuvert. 2017 hade cirka 870 000 personer avbeställt pappersutskicket.
Fakta om orange kuvert .
Guide till orange kuvert .
 

Pensionsprognosen Min Pension

 
Min Pension visar ca. 98 procent av all allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tjänsten har 2,8 miljoner registrerade användare som 2016 gjorde 7,6 miljoner prognoser vid 4,4 miljoner inloggningar inloggningar via webbplatsen Minpension.se, banker eller Pensionsmyndighetenslänk till tjänsten.
Pensionsprognos .
 

Buffertkapital i AP-fonderna

 
1–4 och 6 AP-fonden hade 2016 ett buffertkapital på 1 321 miljarder kronor. Den genomsnittliga avkastningen per år 2000-2016 var 5,77 procent, med hänsyn tagen till inflationen blir avkastningen 4,47 procent. Sedan start 1959 är den nominella genomsnittliga avkastningen per år 7,95 procent och 3,37 procent realt.
AP-fonderna tidsserie markanadsvärde och avgifter .
 

Aktuella belopp

 
 

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem