Pensionsmyndigheten logo
Utskrift från Pensionsmyndigheten
5 maj 2016
Adress: http://secure.pensionsmyndigheten.se/TraditionellForsakring.html
Du är här: Startsida > Spara till pension > Pensionens alla delar
> Allmän pension > Premiepension > Traditionell försäkring

Traditionell försäkring

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. När du går i pension kan du välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till en traditionell försäkring.

Så fungerar en traditionell försäkring

Om du väljer en traditionell försäkring får du som minst ett garanterat belopp utbetalat varje månad så länge du lever. Hur stort det beloppet blir räknar vi ut när du har valt traditionell försäkring. Värdet på ditt konto utvecklas med den så kallade återbäringsräntan. Räntan varierar i storlek beroende på hur förvaltningen av kapitalet går. Pensionsmyndigheten beslutar varje månad hur stor återbäringsräntan ska vara.

Du kan få extra pengar

När du väljer traditionell försäkring säljer vi dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Om förvaltningen går bra får du utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp utbetalat. Tilläggsbeloppet räknas om varje år och kan både öka och minska.

Byte av försäkringsform

Om du väljer fondförsäkring när du går i pension kan du senare byta till traditionell försäkring. Men du kan inte byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

Om du tar ut premiepension i fondförsäkring men vill ändra försäkringsform till traditionell försäkring kan du beställa hem en blankett per post. Välj blankett Ansökan om ändring av försäkringsform PM8302.

Ansök om premiepension

Förvaltning av kapitalet

Pensionsmyndighetens styrelse beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. För närvarande har Kammarkollegiet fått i uppdrag att förvalta de räntebärande tillgångarna. Aktiekapitalet förvaltas i två globala fonder med passiva förvaltare.

Så placeras pengarna

Den strategiska allokeringen mellan räntebärande tillgångar och aktier utgår från den traditionella livförsäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande den realistiskt värderade skulden (garanterade utfästelser) i en skuldmatchningsportfölj. Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar garanterade utfästelser. Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier med syfte att skapa en långsiktigt god avkastning.

Placering i respektive portfölj

Skuldmatchningsportföljen placeras i Kammarkollegiets Långräntekonsortium. Långräntekonsortiet placerar i svenska statsobligationer och säkerställda bostadsobligationer.

Tillväxtportföljen är placerad i två aktiefonder, Handelsbanken Global Index Criteria och SPP Aktiefond Global, som båda är globala aktieindexfonder med etisk inriktning. Bedömd förvaltningsskicklighet, låga kostnader och etisk inriktning har varit viktiga faktorer vid valet av placeringsstrategi.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar ska göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt.

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån i den traditionella försäkringen visar förhållandet mellan tillgångarna värderade till verkligt värde och de totala åtaganden, garanterade och ej garanterade.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att tillgångarna och skulderna är lika stora. När konsolideringsnivån är högre än 100 procent är tillgångarna större än skulderna. Är konsolideringsnivån däremot lägre än 100 procent är skulderna större än tillgångarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån varierar över tiden

Eftersom värdet på tillgångarna varierar från dag till dag med börs- och ränteutvecklingen, varierar också den kollektiva konsolideringsnivån över tiden. Vårt långsiktiga mål är att ha en kollektiv konsolideringsnivå mellan 95 och 105 procent.

Styrs av återbäringsräntan

Konsolideringsnivån styrs med hjälp av återbäringsräntan. Det betyder att om nivån är för hög kan det bli aktuellt med en höjning av återbäringsräntan. Är konsolideringsnivån däremot för låg kan det bli aktuellt med en sänkning av återbäringsräntan.

Vanliga frågor

  • Ska jag välja fondförsäkring eller traditionell försäkring?
    När du ansöker om att ta ut din premiepension ska du samtidigt välja vilken typ av försäkringsform du vill ha för din premiepension. Pensionsmyndigheten kan inte ge dig råd om vilket alternativ som är bäst för just dig, men vi förklarar gärna vad de två alternativen innebär:Traditionell försäkring innebär att du får ut minst ett garanterat belopp varje månad så länge du lever. När du väljer traditionell försäkring säljer Pensionsmyndigheten dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Det garanterade beloppet som ska betalas ut till dig räknas ut och gäller sedan livet ut. Om förvaltningen går bra får du utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp utbetalt. Tilläggsbeloppet räknas om varje år och kan både öka och minska. Det beror på hur förvaltningen av pengarna gått. Du får dessutom ett tilläggsbelopp redan vid pensioneringen.Fondförsäkring innebär att du låter premiepensionen ligga kvar i fonder, precis som den gjort under tiden fram till pensionen. Om du behåller den här typen av försäkringsform kan ditt pensionsbelopp variera från år till år, beroende på värdeutvecklingen i de fonder du valt. Omräkningen av din pension görs en gång om året. Du kan inte byta från traditionell försäkring tillbaka till fondförsäkring igen.Faktabladet för traditionell försäkring
    Faktabladet för fondförsäkring